Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.

FTN 8133

Ještě jako dítě jsem milovala tvoření, hudbu i zpěv, jen jsem netušila, že mě osud nasměruje k pomáhání druhým právě prostřednictvím toho, co mám já sama tak ráda.
Začínala jsem jako učitelka a vychovatelka v malotřídní škole. Trávila jsem téměř všechen čas tvořením s dětmi v rámci výchov. Měla jsem pocit, že všechny obrázky vypráví příběhy dětí, jen se naučit tu kouzelnou řeč barev a stínů na papíře. Začala jsem studovat arteterapii a pak už byl jen malý krůček k muzikoterapii.Postupně jsem se stále víc zabývala terapiemi, které mě přivedly k práci s dětmi a dospělými se zdravotním postižením a studiu speciální pedagogiky.

 

 

Vždy mně fascinovaly možnosti komunikace, především její neverbální složky a provázanost komunikace s uměním a využívání všech možností ke sdělování toho, co se odehrává někde uvnitř nás. Vybrala jsem si proto somatickou psychoterapii, metodu biosyntézy, abych lidem a světu lépe rozuměla, i když přímo nemluví.

Velkou školou byly pro mě zkušenosti z pobytů v Jižní Sibiři, v Tuvě. Měla jsem možnost ochutnat úplně jiný život, než který jsem žila. Dlouhou dobu jsem spolupracovala s tuvinským všestranným umělcem Gendosem, který mně předával své zkušenosti. Naši spolupráci po 8 letech přetnulo Gendosovo náhlé úmrtí. Vše, co mně předal je natolik výjimečné, že jeho odkaz šířím dál a někdy mám pocit, jako by stále stál vedle mě.

Je pro mě důležité se ve své práci opírat o teoretické odborné základy získané studiem, stejně jako být naslouchajícím a podporujícím partnerem v tíživých životních situacích klientů, kteří vyhledají moji pomoc.

V roce 2020 jsem se stala držitelkou European Certificate of Psychotherapy (ECP) Evropského certifikátu psychoterapie.

Vzdělání a specializace

2014 –2022 Doktorské studium Speciální pedagogika, zaměření na biosyntetickou psychoterapii a muzikoterapii, Pdf UP (Ph.D.)
2016 – 2018 Psychoterapeutické minimum, Praha, ČIB
2012 – 2018 Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, Praha ( Diplomovaná biosyntetická psychoterapeutka)
2009 – 2014 Speciální pedagogika, andragogika, PdF UP v Olomouci ( Mgr.)
2009 – 2012 Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, PdF UP v Olomouci ( Bc.)
2009 – 2010 Celostní muzikoterapie, FF UP v Olomouci
2008 – 2009 Muzikoterapie, PdF UP v Olomouci
2007 – 2008 Arteterapie, PdF UP v Olomouci
1996 – 1998 Vychovatelství, PdF MU v Brně

Výběr kurzů se zaměřením na arteterapii a artefiletiku

2012 – Arteterapie – projektivní techniky a využití koláží, M. Huptych
2011 – 2012 Prázdniny trochu jinak – cyklus workshopů zaměřených na expresivní terapie
2009 – 2010 Svět barev, Svět zvuků, Zrcadlení – arteterapeutické semináře, M. Nikodýmová
2006 – 2008 Letní škola artefiletiky – obrazy, hudba, příběhy a lidé

Výběr kurzů se zaměřením na muzikoterapii a muzikofiletiku

2013 – 2015 Práce se zvukem: Terapie hlasem, pohybem, skupinou a prostorem, cyklus workshopů – W.Mastnak
2012 – Musica Humana, J. Krček
2012 – Ikapus, využití muzikoterapie, metoda Ikapus, M. Gerlichová
2011 – Mezinárodní workshop hudby a zvěvu, Polsko
2008 – 2011 Khomei, kurzy hrdelního zpěvu, G.Chamzyryn
2008 – 2013 Semináře muzikoterapie, volně navazující, L. Holzer
2009 – 2010 Hrátky se zvuky, Hrátky s hudbou, E. Sádlíková
2009 – Od ticha ke zvuku, práce s hlasem, R. Ahmedová
2008 – Rytmus v nás, A. Guth (Slovensko)

Výběr z ostatních kurzů

2021 – Párový sexuální nesoulad a  terapie, sexuální dysfunkce, sexualita – ČAP
2020 – 2021 Párová terapie, práce se zdravou vazbou a zdravou sexualitou – Dra. Maria Del Mar Cervantes
2020 – 2021 Epigenetika v psychosomatickém procesu nemoci – Tatiana Neves
2016 – 2018 Buto meditativní tanec
2014 – 2015 Rétorika, A. Strejček
2014 – Další kroky k Biosyntéze – Praha
2012 – 2013 Inkluzivně pedagogická kooperace – Centra integrované podpory, kurz Znojmo
2009 – 2011 Rozmluva – studium zaměřené na expresivní terapie a komunikaci, kurz Znojmo
2007 – 2008 Logopedický kurz – MUDr. Josef Dvořák
2006 – 2009 Dítě a volný čas, Rizikové chování dětí a mládeže- vzdělávací programy

Konference

2017 – Vědecká konference – Kreativní umělecké terapie v souvislostech, Praha ČLS JEP
2016 – Mezinárodní konference Muzikoterapie ve zdravotnictví – výzkum a praxe, Praha, Sounds of Change
2014 – Mezinárodní konference Arteterapie mezi nebem a zemí, Praha
2014 – Světová konference muzikoterapie, Vídeň, Kremž (Rakousko)
2012 – 2014 Mezinárodní konference expresivních terapií, Olomouc

Pracovní zkušenosti

2020 - dosud terapeut, Alfa Human Service https://alfahs.cz/
2017 – dosud terapeut, Sociální kliniky https://www.socialniklinika.cz/
2016 – dosud terapeut, privátní terapeutická praxe, Velké Meziříčí
2008 – dosud realizace muzikofiletických programů pro školy a jiné skupiny
2006 – dosud lektor muzikoterapie pro různé organizace např. Univerzita Palackého Olomouc, Slezská Univerzita v Opavě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Národní institut dalšího vzdělávání NIDV, Vzdělávací organizace Creatis, střediska enviromentální výchovy, knihovny a další
2004 – dosud externí muzikoterapeut a arteterapeut pro zařízení v sociálním a zdravotním resortu a ve speciálním školství
2004 – 2007 logopedická asistentka v soukromé praxi MUDr. Josefa Dvořáka
2003 – 2007 vychovatelka ve ŠD
1996 – 1997, 2003 – 2012 učitelka na I. stupni ZŠ

Publikační činnost

 • Fryč, V., Chmelová, M., Adámková, P. (2021) Neformální péče v teorii a praxi, sborník odborných statí. Drlíčková, S. Kapitola 6. Psychoterapie nejen pro pečující.
 • Valenta, M. a kol. (2020) Výuka hudby pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. Olomouc. Drlíčková, S. Hudební improvizace jako zdroj kreativity.
 • Valenta, M. a kol. (2020) Hudební didaktika pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc. Drlíčková, S. Netradiční hudební nástroje.
 • Friedlová, M., a kol. (2020) Muzikofiletické techniky práce v inkluzivní výuce. Olomouc. Drlíčková, S. Muzikofiletiké techniky práce v inkluzivní výchově. Muzikofiletické aktivity
 • Drlíčková, S., Kantor, J., Ludíková, L. (2017) Vývoj a aplikace receptivního muzikoterapeutického modelu u osob se zdravotním postižením. Olomouc: VUP
 • Drlíčková, S.: spoluautorství v publikaci: Kantor, J. et al. (2016). Společné a rozdílné v uměleckých kreativních terapiích . Olomouc: VUP
 • Drlíčková, S., Kantor, J., Ludíková, L., (2016) Analysing the Development of Relationship between Teachers and Pupils with Multiple Disabilities, Journal od Education and Social Policy, ISSN 2375-0782 (print), 2375-0790 (online) http://jespnet.com/journal/index/2257
  Drlíčková, S., Kantor, J. (2015) Receptive music activities for students with multiple disabilities. In INDTED 2015 Proceedings. Barcelona: IATED Academy, p. 5375-5383
 • Drlíčková, S., Kantor, J., Ludíková, L., (2016) Analysing the Development of Relationship between Teachers and Pupils with Multiple Disabilities, Journal od Education and Social Policy, ISSN 2375-0782 (print), 2375-0790 (online) http://jespnet.com/journal/index/225
 • Drlíčková, S., Kantor, J. (2015) Receptive music activities for students with multiple disabilities. In INDTED 2015 Proceedings. Barcelona: IATED Academy, p. 5375-5383
 • Friedlová, M., Lečbych, M. (eds.) (2015) Společný prostor/ Common Space 2015. Sborník příspěvků. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. ISBN 978-80-244-4603-5. ISBN elektronické publikace: 978-80-244-4604-2 ( Drlíčková. S., Kantor. J. Specifika a možnosti tuvinské hudby a zpěvu v muzikoterapii, str. 303 – 326)
 • Friedlová, M., Lečbych, M. ( 2014) Společný prostor Common Space 2014. Sborník pří-spěvků. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. ISBN 978-80-244-4411-6 (Drlíčková. S., Muzikofiletika str. 270 – 291)
 • Drlíčková, S., Géringová, J., Pejčochová. H. Artefiletika a muzikofiletika jako cesta k sebepoznání. Pdf UJEP v Ústí nad Labem studijní materiály pro účastníky vzdělávání v rámci projektu OPVK Podpora učitelů v počátečním vzdělávání
 • Zborník z medzinárodnej konferencie 2015, Bratislava, Drlíčková, S., Kantor, J., Friedlová, M. Specifika skupinové muzikoterapie u klientů se speciálními potřebami. ISBN 978-80-89726-32-5
 • Krahulcová, K., Friedlová, M. (eds.) (2015) Expresivní terapie pro pomáhající profese. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. ISBN 978-80-244-4605-9.ISBN elektronické publikace: 978-80-244-4606-6
 • Kantor, J., Drlíčková, S. Friedlová, M., Weber, J., Koucun, J., Komzáková, M., Kružíková, L. (2014) Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Opava: Slezská univerzita.
 • Kantor, J. a kol. (2014) Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením – teorie, výzkumy a jejich využití v edukaci a terapiích. Olomouc: VUP. ISBN 978-244-4358-4 Výtah z publikace
 • Drlíčková, S.( 2014) Muzikofiletika in Arteterapie č. 34, ISSN 1214-4460

Členství v profesních organizacích

Muzikoterapeutická asociace ČR (CZMTA)                                                                   

Česká arteterapeutická asociace (ČAA)

Český institut biosyntézy (ČIB)

Evropská asociace psychoterapie European Association of Psychotherapy

Terapeut Sociální kliniky

Terapeut Alfa Human Service

 

Hudební aktivity

Diskografie

2015 – Pojďme si hrát – cd s relaxační hudbou
2015 – Co se děje za dveřmi muzikoterapie – cd s relaxační hudbou
2014 – Ancient secrets of music (Rakousko) – Gendos, Svatava Drlíčková, Lucyan
2013 – Sekrety ziemi (Polsko) – Gendos, Svatava Drlíčková, Lucyan
2013 – Dávná tajemství hudby – Svatava Drlíčková, Gendos, Lucyan
2012 – Vydání hudebního cd Gendos Tuva 2012
2010 – Vydání hudebního cd Gendos solo 2010
2010 – Slunce a Luna – Chyn bile Aji, Svatava Drlíčková a Gendos
2009 – DVD Na společné cestě – záznam z projektu
2009 – Multimediální cd Jak se přivolává Slunce - relaxační příběh

Koncerty, hudební vystoupení a jiná kreativní činnost

2015 – 2018 projekt Děti ženám, koncert, vystoupení Náměšť nad Oslavou
2015 – 2017 Vánoční koncert s dětmi, Náměšť nad Oslavou
2013 – 2015 Koncerty s Lucjanem Weselowskim – Česká republika, Itálie, Švýcarsko
2013 – Zázraky světa, Znojmo, společný koncert muzikoterapeutů a dětí se zdravotním po-stižením
2012 – 2013 Jevíčkovění koncert, Jevíčko
2012 – 2013 projekt Dávná tajemství hudby, Česká republika, Itálie, Švýcarsko a Tuva (Rus-ko)
2011 – 2012 Koncerty improvizované hudby a zpěvu W tonacji serca, Wroclaw, Borowa (Pol-sko)
2011 – Scénografie k loutkovým pohádkám O Smolíčkovi a Vánoční příběh, Umění mění o.s., Mračov
2011 – koncerty, hudební programy Hudební rozhovory, Chakázie, Tuva (Rusko)
2011 – projekt Oheň a Voda – Ot bile Sug, Česká republika, Itálie a Tuva (Rusko)
2010 – Festival Ustuhure, Tuva (Rusko)
2010 – projekt Slunce a Luna – Chyn bile Aji, Česká republika a Tuva (Rusko)
2009 – Hudba pro duši koncert, Hradec Králové
2009 – Realizace projektu zaměřeného na expresivní terapie Na společné cestě, Velké Meziříčí
2008 – 2018 koncerty u příležitosti oslav Dne matek, Den rodin Křižanov
2008 – 2009 Mikulovění – koncert, Mikulov
2008 – 2009 Hudební vystoupení v rámci vernisáží, Havlíčkův Brod, Znojmo
2008 – 2009 Hudba dávných časů, Ledeč nad Sázavou
2008 – 2009 Muzikoterapeutický koncert, Olomouc
2008 – realizace vlastního terapeuticko - uměleckého programu Spadlá z nebe, Křižanov
2008 – Zázraky světa – společný koncert muzikoterapeutů a dětí se zdravotním postižením, Znojmo

 

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru