Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.

FTN 8133

Ještě jako dítě jsem milovala tvoření, hudbu i zpěv, jen jsem netušila, že mě osud nasměruje k pomáhání druhým právě prostřednictvím toho, co mám já sama tak ráda.
Začínala jsem jako učitelka a vychovatelka v malotřídní škole. Trávila jsem téměř všechen čas tvořením s dětmi v rámci výchov. Měla jsem pocit, že všechny obrázky vypráví příběhy dětí, jen se naučit tu kouzelnou řeč barev a stínů na papíře. Začala jsem studovat arteterapii a pak už byl jen malý krůček k muzikoterapii.Postupně jsem se stále víc zabývala terapiemi, které mě přivedly k práci s dětmi a dospělými se zdravotním postižením a studiu speciální pedagogiky.

 

 

Vždy mně fascinovaly možnosti komunikace, především její neverbální složky a provázanost komunikace s uměním a využívání všech možností ke sdělování toho, co se odehrává někde uvnitř nás. Vybrala jsem si proto somatickou, na tělo zaměřenou psychoterapii, metodu biosyntézy, abych lidem a světu lépe rozuměla, i když přímo nemluví.

Velkou školou byly pro mě zkušenosti z pobytů v Jižní Sibiři, v Tuvě. Měla jsem možnost ochutnat úplně jiný život, než který jsem žila. Dlouhou dobu jsem spolupracovala s tuvinským všestranným umělcem Gendosem, který mně předával své zkušenosti. Naši spolupráci po 8 letech přetnulo Gendosovo náhlé úmrtí. Vše, co mně předal je natolik výjimečné, že jeho odkaz šířím dál a někdy mám pocit, jako by stále stál vedle mě.

Je pro mě důležité se ve své práci opírat o teoretické odborné základy získané studiem, stejně jako být naslouchajícím a podporujícím partnerem v tíživých životních situacích klientů, kteří vyhledají moji pomoc. Pracuji pod supervizí a stále si doplňuji vzdělání v souvislosti s nejnovějšími poznatky a výzkumy.

V roce 2020 jsem se stala držitelkou European Certificate of Psychotherapy (ECP) Evropského certifikátu psychoterapie a v roce 2022 jsem dokončila doktorské studium, ve kterém jsem se zabývala muzikoterapií u osob se zdravotním postižením a jejich rodin s využitím konceptů biosyntetické psychoterapie.

Vzdělání a specializace

2024 – dosud Supervizní výcvik, Praha, ČIB
2014 – 2022 Doktorské studium Speciální pedagogika, zaměření na biosyntetickou psychoterapii a muzikoterapii,
Pdf UP (Ph.D.)
2016 – 2018 Psychoterapeutické minimum, Praha, ČIB
2012 – 2018 Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, Praha ( Diplomovaná biosyntetická psychoterapeutka)
2009 – 2014 Speciální pedagogika, andragogika, PdF UP v Olomouci ( Mgr.)
2009 – 2012 Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, PdF UP v Olomouci ( Bc.)
2009 – 2010 Celostní muzikoterapie, FF UP v Olomouci
2008 – 2009 Muzikoterapie, PdF UP v Olomouci
2007 – 2008 Arteterapie, PdF UP v Olomouci
1996 – 1998 Vychovatelství, PdF MU v Brně

Výběr kurzů se zaměřením na arteterapii a artefiletiku

2012 – Arteterapie – projektivní techniky a využití koláží, M. Huptych
2011 – 2012 Prázdniny trochu jinak – cyklus workshopů zaměřených na expresivní terapie
2009 – 2010 Svět barev, Svět zvuků, Zrcadlení – arteterapeutické semináře, M. Nikodýmová
2006 – 2008 Letní škola artefiletiky – obrazy, hudba, příběhy a lidé

Výběr kurzů se zaměřením na muzikoterapii a muzikofiletiku

2013 – 2015 Práce se zvukem: Terapie hlasem, pohybem, skupinou a prostorem, cyklus workshopů – W.Mastnak
2012 – Musica Humana, J. Krček
2012 – Ikapus, využití muzikoterapie, metoda Ikapus, M. Gerlichová
2011 – Mezinárodní workshop hudby a zvěvu, Polsko
2008 – 2011 Khomei, kurzy hrdelního zpěvu, G.Chamzyryn
2008 – 2013 Semináře muzikoterapie, volně navazující, L. Holzer
2009 – 2010 Hrátky se zvuky, Hrátky s hudbou, E. Sádlíková
2009 – Od ticha ke zvuku, práce s hlasem, R. Ahmedová
2008 – Rytmus v nás, A. Guth (Slovensko)

Výběr z ostatních kurzů

2024 – Rozvodová situace v praxi dětského terapeuta ČAP
2023 – Základy psychofarmakologie, MUDr. Miroslav Roš, ČAP
2023 – Psychofarmaka v terapeutické praxi, MUDr. Alena Večeřová Procházková, Sociální klinika
2023 – Důvěra ve změnu I., Trauma v kontextu biosyntézy, 30 hod., ČIB
2023 – Důvěra ve změnu II., Aspekty práce s vývojovým traumatem v dětství a dospělosti, 16 hod., ČIB
2023 – Pravda o poruchách příjmu potravy, IMV
2022 – Nový pohled na biosyntézu, Tatiana Neves
2021 – Párový sexuální nesoulad a terapie, sexuální dysfunkce, sexualita – ČAP
2020 – 2021 Párová terapie, práce se zdravou vazbou a zdravou sexualitou – Dra. Maria Del Mar Cervantes
2020 – 2021 Epigenetika v psychosomatickém procesu nemoci – Tatiana Neves
2016 – 2018 Buto meditativní tanec
2014 – 2015 Rétorika, A. Strejček
2014 – Další kroky k Biosyntéze – Praha
2012 – 2013 Inkluzivně pedagogická kooperace – Centra integrované podpory, kurz Znojmo
2009 – 2011 Rozmluva – studium zaměřené na expresivní terapie a komunikaci, kurz Znojmo
2007 – 2008 Logopedický kurz – MUDr. Josef Dvořák
2006 – 2009 Dítě a volný čas, Rizikové chování dětí a mládeže- vzdělávací programy

Konference

2021 – Konference Babi, Dědo slyšíme se?, Brno, MUNI
2017 – Vědecká konference – Kreativní umělecké terapie v souvislostech, Praha ČLS JEP
2016 – Mezinárodní konference Muzikoterapie ve zdravotnictví – výzkum a praxe, Praha, Sounds of Change
2014 – Mezinárodní konference Arteterapie mezi nebem a zemí, Praha
2014 – Světová konference muzikoterapie, Vídeň, Kremž (Rakousko)
2012 – 2014 Mezinárodní konference expresivních terapií, Olomouc

Pracovní zkušenosti

2020 - dosud terapeut, Alfa Human Service https://alfahs.cz/
2017 – dosud terapeut, Sociální kliniky https://www.socialniklinika.cz/
2016 – dosud terapeut, privátní terapeutická praxe, Velké Meziříčí
2008 – dosud realizace muzikofiletických programů pro školy a jiné skupiny
2006 – dosud lektor muzikoterapie pro různé organizace např. Univerzita Palackého Olomouc, Slezská Univerzita v Opavě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Národní institut dalšího vzdělávání NIDV, Vzdělávací organizace Creatis, střediska enviromentální výchovy, knihovny a další
2004 – dosud externí muzikoterapeut a arteterapeut pro zařízení v sociálním a zdravotním resortu a ve speciálním školství
2004 – 2007 logopedická asistentka v soukromé praxi MUDr. Josefa Dvořáka
2003 – 2007 vychovatelka ve ŠD
1996 – 1997, 2003 – 2012 učitelka na I. stupni ZŠ

Publikační činnost

 • Drlíčková, S. (2024). Muzikoterapie s využitím základních konceptů biosyntetické psychoterapie s rodinami osob se speciálními potřebami. MUNI Journal Psychoterapie ( v tisku).
 • Drlíčková, S., Chmelová, M. (2024). Biosyntetický přístup jako esence zdraví a vitality v pomáhajících profesích. Časopis Psychologie dnes 03/2024
 • Drlíčková, S., Chmelová, M. (2023). Biosyntetický přístup k podpoře zdraví sociálních pracovníků/ic. Časopis Sociální práce (v tisku).
 • Chmelová, M. a kol. (2023). Slasti a strasti pomáhajících. Drlíčková, S. Psychoterapie a supervize nejen pro pečující.
 • Drlíčková, S., Kantor, J., Smrčková. A. (2022). Muzikoterapie na základě konceptů biosyntetické psychoterapie s osobami se speciálními potřebami a jejich rodinami. VUP Olomouc
 • Fryč, V., Chmelová, M., Adámková, P. (2021) Neformální péče v teorii a praxi, sborník odborných statí. Drlíčková, S. Kapitola 6. Psychoterapie nejen pro pečující.
 • Valenta, M. a kol. (2020) Výuka hudby pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. Olomouc. Drlíčková, S. Hudební improvizace jako zdroj kreativity.
 • Valenta, M. a kol. (2020) Hudební didaktika pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc. Drlíčková, S. Netradiční hudební nástroje.
 • Friedlová, M., a kol. (2020) Muzikofiletické techniky práce v inkluzivní výuce. Olomouc. Drlíčková, S. Muzikofiletiké techniky práce v inkluzivní výchově. Muzikofiletické aktivity
 • Drlíčková, S., Kantor, J., Ludíková, L. (2017) Vývoj a aplikace receptivního muzikoterapeutického modelu u osob se zdravotním postižením. Olomouc: VUP
 • Drlíčková, S.: spoluautorství v publikaci: Kantor, J. et al. (2016). Společné a rozdílné v uměleckých kreativních terapiích . Olomouc: VUP
 • Drlíčková, S., Kantor, J., Ludíková, L., (2016) Analysing the Development of Relationship between Teachers and Pupils with Multiple Disabilities, Journal od Education and Social Policy, ISSN 2375-0782 (print), 2375-0790 (online) http://jespnet.com/journal/index/2257
 • Drlíčková, S., Kantor, J. (2015) Receptive music activities for students with multiple disabilities. In INDTED 2015 Proceedings. Barcelona: IATED Academy, p. 5375-5383
 • Friedlová, M., Lečbych, M. (eds.) (2015) Společný prostor/ Common Space 2015. Sborník příspěvků. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. ISBN 978-80-244-4603-5. ISBN elektronické publikace: 978-80-244-4604-2 ( Drlíčková. S., Kantor. J. Specifika a možnosti tuvinské hudby a zpěvu v muzikoterapii, str. 303 – 326)
 • Friedlová, M., Lečbych, M. ( 2014) Společný prostor Common Space 2014. Sborník pří-spěvků. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. ISBN 978-80-244-4411-6 (Drlíčková. S., Muzikofiletika str. 270 – 291)
 • Drlíčková, S., Géringová, J., Pejčochová. H. Artefiletika a muzikofiletika jako cesta k sebepoznání. Pdf UJEP v Ústí nad Labem studijní materiály pro účastníky vzdělávání v rámci projektu OPVK Podpora učitelů v počátečním vzdělávání
 • Zborník z medzinárodnej konferencie 2015, Bratislava, Drlíčková, S., Kantor, J., Friedlová, M. Specifika skupinové muzikoterapie u klientů se speciálními potřebami. ISBN 978-80-89726-32-5
 • Krahulcová, K., Friedlová, M. (eds.) (2015) Expresivní terapie pro pomáhající profese. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. ISBN 978-80-244-4605-9.ISBN elektronické publikace: 978-80-244-4606-6
 • Kantor, J., Drlíčková, S. Friedlová, M., Weber, J., Koucun, J., Komzáková, M., Kružíková, L. (2014) Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Opava: Slezská univerzita.
 • Kantor, J. a kol. (2014) Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením – teorie, výzkumy a jejich využití v edukaci a terapiích. Olomouc: VUP. ISBN 978-244-4358-4 Výtah z publikace
 • Drlíčková, S.( 2014) Muzikofiletika in Arteterapie č. 34, ISSN 1214-4460

Členství v profesních organizacích

Český institut biosyntézy (ČIB)
Evropská asociace psychoterapie European Association of Psychotherapy (EAP)
Muzikoterapeutická asociace ČR (CZMTA)
Česká arteterapeutická asociace (ČAA)

Hudební aktivity

Diskografie

2015 – Pojďme si hrát – cd s relaxační hudbou
2015 – Co se děje za dveřmi muzikoterapie – cd s relaxační hudbou
2014 – Ancient secrets of music (Rakousko) – Gendos, Svatava Drlíčková, Lucyan
2013 – Sekrety ziemi (Polsko) – Gendos, Svatava Drlíčková, Lucyan
2013 – Dávná tajemství hudby – Svatava Drlíčková, Gendos, Lucyan
2012 – Vydání hudebního cd Gendos Tuva 2012
2010 – Vydání hudebního cd Gendos solo 2010
2010 – Slunce a Luna – Chyn bile Aji, Svatava Drlíčková a Gendos
2009 – DVD Na společné cestě – záznam z projektu
2009 – Multimediální cd Jak se přivolává Slunce - relaxační příběh

Koncerty, hudební vystoupení a projekty

2015 – 2018 Vánoční koncert s dětmi, Náměšť nad Oslavou, Den matek, Den rodin
2013 – 2015 Koncerty s Lucjanem Weselowskim – Česká republika, Itálie, Švýcarsko
2012 – 2013 Zázraky světa, Znojmo, společný koncert muzikoterapeutů a dětí se zdravotním postižením. Jevíčkovění koncert, Jevíčko. Dávná tajemství hudby, Česká republika, Itálie, Švýcarsko a Tuva (Rusko).
2011 – Scénografie k loutkovým pohádkám O Smolíčkovi a Vánoční příběh, Umění mění o.s., Mračov
2011 – Oheň a Voda – Ot bile Sug, projekt, Česká republika, Itálie a Tuva (Rusko). Festival Ustuhure, Tuva (Rusko). Koncerty, hudební programy, rozhovory, Chakázie, Tuva (Rusko). Koncerty improvizované hudby a zpěvu W tonacji serca, Wroclaw, Borowa (Polsko).
2010 – Festival Ustuhure, Tuva (Rusko)
2010 – Slunce a Luna – Chyn bile Aji, projek, Česká republika a Tuva (Rusko).
2008 – 2009 Hudba pro duši koncert, Hradec Králové. Společný prostor - realizace projektu zaměřeného na expresivní terapie, Velké Meziříčí. Mikulovění – koncert, Mikulov. Hudební vystoupení v rámci vernisáží, Havlíčkův Brod, Znojmo. Hudba dávných časů, Ledeč nad Sázavou. Muzikoterapeutický koncert, Olomouc. Spadlá z nebe - realizace vlastního terapeuticko - uměleckého programu, Křižanov. Zázraky světa – společný koncert muzikoterapeutů a dětí se zdravotním postižením, Znojmo.

Média

Psychoterapie a psychoterapeut (Záznam)
Muzikoterapeut, práce s nástroji a zvukem (Záznam)
Poradna: Nový rok je stresujícím obdobím (Záznam)
Poradna: V průběhu života se mění náš vkus (Záznam)
Muzikofiletika  (Záznam)
Somatická psychoterapie (Záznam)
Výroba netradičních nástrojů (Záznam)
Muzikoterapie v České televizi (Záznam 1, záznam 2, záznam 3)

 

 

 

Mgr. Svatava Drlíčková, Ph.D.
Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru