Studium muzikoterapie UPOL

Univerzita Palackého v  Olomouci, Pedagogická fakulta otevřela od školního roku 2019/2020 nový navazující magisterský studijní obor Muzikoterapie.

Forma, typ studia: kombinované, navazující magisterské
Studium: samostatný studijní program
Délka studia (roky): 3
Akademický titul: Mgr.
Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok: 20
Studium garantuje: doc. Mgr. Kantor Jiří Ph.D.

Anotace

Základní cíl studijního programu je prostřednictvím pregraduálního studia připravit odborně vzdělané profesionály v oblasti muzikoterapie. Vzdělávací program je koncepčně inspirován modelem "vídeňské školy" a obsahuje teoretickou přípravu, sebezkušenostní část, supervize a praxi. Vídeňský model byl zohledněn ve výběru předmětů muzikoterapeutického základu, sebezkušenostní přípravy (min. 200 hodin hudební a přibližně 100 hodin nehudební sebezkušenosti) i praxe (minimálně 520 hodin). Hudebně sebezkušenostní část bude vedena vídeňskými lektory. Všichni vyučující v sebezkušenostní části mají současně psychoterapeutické i muzikoterapeutické vzdělání a působí jako externí lektoři bez paralelních výukových vztahů v jiných předmětech. Požadavkem pro supervizory je navíc vzdělání v klinické supervizi a zápis v registru supervizorů Evropské asociace supervize. Obligátní součástí studia naopak není individuální sebezkušenostní příprava či individuální supervize, vzdělání ve hře na hudební nástroje či vlastní terapie studentů. Program spojuje klinickou i neklinickou orientaci - klinicky orientované předměty jsou vyučovány převážně zahraničními lektory.

Charakter studijního programu

" Silná mezinárodní orientace, která se projevuje v zastoupení předních odborníků z několika evropských i mimoevropských univerzitních pracovišť, např. z Vídně, z Lovaně, z Jyväskylä, z Augsburgu, z Mnichova, z Bar Ilanu atd.

" Silné zaměření na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb.

" Z hlediska muzikoterapeutické teorie má program integrativní charakter, staví primárně na psychodynamických základech (např. na belgické škole hudební psychoanalýzy), ale studenti získají také přímou zkušenost s kognitivně-behaviorální muzikoterapií, humanistickou muzikoterapií, s vývojově orientovanou muzikoterapií atd.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijímáni pouze bakalářských studijních oborů v programech speciální pedagogika, psychologie, léčebná pedagogika a zahraniční bakalářské studijní programy muzikoterapie.

Ke studiu budou přijímáni pouze ti uchazeči, kteří v době zápisu ke studiu (srpen 2019) splní zákonnou podmínku absolutoria předchozího stupně studia (předloží při zápisu ke studiu doklad o absolvování předchozího stupně studia - úředně ověřenou kopii diplomu získaného v rámci bakalářského studia). Uchazeč, který nedoloží doklad o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu na PdF UP v Olomouci.

Přijímací zkouška

Profilový test (více informací naleznete na uss.upol.cz)

Nutnost zaslání životopisu se zdůrazněním předchozích absolvovaných výcviků, kurzů, supervize a praxe. Životopis zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 1. 6. 2019.

Ústní pohovor s praktickou zkouškou hudebních dovedností. Po uchazečích je požadována schopnost ovládat minimálně jeden hlavní hudební nástroj (není však podmínkou absolvování základního uměleckého vzdělání) a schopnost improvizace na perkusivní laděné a neladěné nástroje. Vzhledem k tomu, že součástí studia není výuka hry na nástroj (která je však nezbytná pro muzikoterapeutickou praxi), bude tato schopnost zjišťována v rámci přijímacího řízení. Ze stejných důvodů bude v rámci ústního pohovoru zjišťována vybavenost uchazeče v oblasti cizích jazyků.

V případě počtu uchazečů, který výrazně nepřekročí kapacitu studijního programu, může děkanka fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

Profil absolventa

Primární vzdělání absolventů v určité regulované profesi vymezuje možnosti výkonu praxe také v rámci muzikoterapie a jejich konkrétní uplatnění v určitém typu institucí, u určitých skupin osob atd. Dle této primární kvalifikace se předpokládá uplatnění absolventů v těchto rezortech a institucích:

" Školství - školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i běžné školy (kde absolventi mohou pracovat s celými třídami, studijními skupinami nebo individuálně s žáky se SVP, popř. jinou relevantní indikací), dále školská poradenská pracoviště, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy, dětské domovy atd.

" Sociální služby - střediska rané péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, denní stacionáře atd.

" Neziskové organizace s relevantním zaměřením poskytovaných služeb.

" Zdravotnictví - uplatnění v nemocnicích (zejména v psychiatrických nemocnicích, v oblasti neurorehabilitace a geriatrie), v rehabilitačních ústavech, léčebnách, lázních, na odděleních následné péče, v dětských centrech atd. Uplatnění ve zdravotnických institucích předpokládá, že má muzikoterapeut navíc zdravotnické vzdělání či specializaci v klinické psychologii, klinické logopedii atd.

Absolvent vzdělávacího programu je dostatečně profesně i osobnostně zralý muzikoterapeut, který zodpovědně přistupuje k osobám, s nimiž pracuje, dodržuje etické principy své profese, umí spolupracovat v různých interdisciplinárních týmech a rozumí potřebě soustavného sebevzdělávání a rozvoje. Kromě znalostí různých hodnotících procedur a manualizovaných intervenčních postupů zná limity vlastního působení. Je schopen reflexe svých interakcí a dlouhodobě se vyvíjejících profesních vztahů s druhými osobami (včetně osob, s nimiž provádí terapii).

Předpoklad uplatnitelnosti

Vzhledem k tomu, že profese muzikoterapie není v České republice legislativně regulována, je podmínkou k přijetí do tohoto studijního programu vzdělání minimálně na úrovni bakalářského stupně ve speciální pedagogice, psychologii, léčebné pedagogice (paralela speciální pedagogiky v některých zahraničních zemích, např. na Slovensku) nebo v muzikoterapii (prostřednictvím zahraničního vzdělávacího programu).

Absolvování magisterského programu neopravňuje absolventy k vykonávání praxe ve zdravotnictví (bez současného zdravotnického vzdělání), neboť muzikoterapie doposud nebyla v České republice zařazena mezi zdravotnické nelékařské profese. Nicméně je pravděpodobné, že v některých zemích EU profesní asociace uznají toto vzdělání jako ekvivalent jejich vlastního vzdělání pro muzikoterapii v klinické oblasti (jedná se o běžnou praxi vzájemného uznávání vzdělávacích programů odpovídajících mezinárodním standardům EMTC mezi členskými zeměmi Evropské muzikoterapeutické asociace), s velkou pravděpodobností však budou po žadatelích požadovat doplnění dílčích požadavků.

Možné pracovní pozice

Primární vzdělání absolventů v určité regulované profesi vymezuje možnosti výkonu praxe také v rámci muzikoterapie a jejich konkrétní uplatnění v určitém typu institucí, u určitých skupin osob atd. Dle této primární kvalifikace se předpokládá uplatnění absolventů v těchto rezortech a institucích:

" Školství - školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i běžné školy (kde absolventi mohou pracovat s celými třídami, studijními skupinami nebo individuálně s žáky se SVP, popř. jinou relevantní indikací), dále školská poradenská pracoviště, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy, dětské domovy atd.

" Sociální služby - střediska rané péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, denní stacionáře atd.

" Neziskové organizace s relevantním zaměřením poskytovaných služeb.

" Zdravotnictví - uplatnění v nemocnicích (zejména v psychiatrických nemocnicích, v oblasti neurorehabilitace a geriatrie), v rehabilitačních ústavech, léčebnách, lázních, na odděleních následné péče, v dětských centrech atd. Uplatnění ve zdravotnických institucích předpokládá, že má muzikoterapeut navíc zdravotnické vzdělání či specializaci v klinické psychologii, klinické logopedii atd.

Mgr. Svatava Drlíčková

Kreativní terapeutický ateliér
+420 774 946 051
Karlov 78
594 01 Velké Meziříčí
Nahoru